Algemene voorwaarden

Algemeen        Download de voorwaarden hier

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle rechtshandelingen van Sky-Security.
 2. Opdrachtgever in de zin van deze algemene voorwaarden is degene die bij Sky-Security een offerte aanvraagt, dan wel met Sky-Security een overeenkomst afsluit strekkende tot het door Sky-Security verrichten van diensten.
 1. Diensten in de zin van deze algemene voorwaarden zijn diensten op het gebied van bewaking en beveiliging, alsmede verdere diensten gericht op de handhaving van de veiligheid van goederen en personen in ruime zin.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Sky-Security en door Sky-Security met opdrachtgevers te sluiten.

overeenkomsten.

 1. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk geschiedt.
 2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen op voornoemde offertes en overeenkomsten niet van toepassing zijn, tenzij de toepasselijkheid ervan uitdrukkelijk schriftelijk door Sky-Security is aanvaard.
 1. Indien van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken onverkort van toepassing.

Offertes

 1. Offertes van Sky-Security zijn vrijblijvend.

Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tussen Sky-Security en een opdrachtgever komen tot stand door schriftelijke aanvaarding door Sky-Security van een door de opdrachtgever gegeven opdracht.

Verplichtingen Sky-Security

 1. Sky-Security spant zich in hetgeen is overeengekomen naar beste kunnen uit te voeren.
 2. Beveiligingsbeambten van Sky-Security zullen tijdens het verrichten van hun diensten in een herkenbaar uniform gekleed zijn, tenzij anders overeengekomen is.
 1. Sky-Security zal haar veiligheidsbeambten tijdens hun werkzaamheden regelmatig controleren.
 2. Tijdens het patrouilleren kan de beveiligingsbeambte van Sky-Security gebruik maken van NBPH-gecertificeerde surveillance bewakingshonden.
 3. Ter uitvoering van de overeenkomst kan Sky-Security gebruik maken van diensten van derden. Deze algemene voorwaarden behouden in dit gevaltussen Sky-Security en opdrachtgever hun werking.
 4. Indien een beveiligingsbeambte van Sky-Security een strafbaar feit ontdekt zal van dat feit in alle gevallen melding worden gedaan aan de opdrachtgever. Opdrachtgever beslist over het al of niet doen van aangifte.

Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich al het mogelijke te doen om Sky-Security in staat te stellen de tussen partijen overeengekomen diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 1. In het bijzonder wordt onder het bovenstaande verstaan het door opdrachtgever verstrekken van alle nodige informatie en het waar nodig verlenen van toegang aan de veiligheidsbeambten van Sky-Security Prijzen
 1. Op de door Sky-Security uitgevoerde diensten brengt Sky-Security de door haar gebruikte standaardtarieven in rekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 1. Door Sky-Security genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen worden tijdens de nationaal erkende feestdagen met 100% verhoogd.
 1. Jaarlijks per 1 januari herziet Sky-Security haar standaardtarieven. Tussen Sky-Security en een opdrachtgever overeengekomen prijzen kunnen door Sky-Security worden verhoogd met een zelfde percentage als waarmee de door Sky-Security gehanteerde standaardtarieven zijn verhoogd. Een eerste wijziging kan niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden tenzij anders is overeengekomen.
 1. Sky-Security kan indien een stijging van de kosten van Sky-Security daartoe aanleiding geeft haar prijzen tussentijds wijzigen. De eerste wijziging kan niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden tenzij anders is overeengekomen.
 1. Van een wijziging van haar tarieven doet Sky-Security zo tijdig mogelijk mededeling aan opdrachtgever.
 2. Betalingen van opdrachtgever aan Sky-Security dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan vorderingen van opdrachtgever op Sky-Security te verrekenen met vorderingen van Sky-Security op opdrachtgever, tenzij opdrachtgever daarvoor de expliciete schriftelijke toestemming van Sky-Security heeft verkregen.
 1. Reclames met betrekking tot facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum ter kennis van Sky-Security te worden gebracht, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt met bedoelde factuur akkoord te zijn.
 1. Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 23 genoemde termijn het volledige factuurbedrag betaalt, is de opdrachtgever met ingang van de afloop van die termijn zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente vermeerdert met 2% verschuldigd.
 1. Bij niet tijdige door opdrachtgever is Sky-Security gerechtigd aan opdrachtgever alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in rekening te brengen die Sky-Security ter incassering van haar vorderingen heeft moeten maken.
 1. De in het voorgaande artikel bedoelde aansprakelijkheid geldt alleen voor door de aansprakelijkheidsverzekering van Sky-Security gedekte schade.

De aansprakelijkheid van Sky-Security gaat nimmer de door haar verzekering gedekte schade te boven.